Black Latino Council – Power Tour 2011 Promo Reel

Promotional video for the Black Latino Council's 2011 Hispanic Consumer Power Tour Series.